Image 1 of 1
MstyslavChernov_011.jpg
The self proclaimed mayor of Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov with pro-russian candidate for presidency, Oleg Tzarev